/Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zoover.nl. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Het gebruik van Zoover is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie of reis, de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op Zoover verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Begripsomschrijvingen

Content: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd); 

Website: deze website, te bereiken via https://www.zoover.nl;

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zoover Media ofwel is Zoover daartoe gerechtigd. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoover Media de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken of die betrekking heeft op de geboekte reis), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Zoover het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Zoover het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft Zoover bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Zoover niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

De bezoeker zal zijn reviews baseren op basis van daadwerkelijk gebruik van de betreffende accommodatie, bezienswaardigheid of attractie, op redelijke gronden en zal geen teksten plaatsen die onjuist, onredelijk, kwetsend of in strijd zijn met de goede zeden of algemeen geaccepteerde netiquette.

Aansprakelijkheid Zoover

Zoover heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zoover is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Zoover verstrekte informatie of de door de bezoekers of eigenaar/beheerder van de accommodatie, bezienswaardigheid of attractie geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige content.

Links naar andere websites

Zoover.nl bevat links naar websites van derden. Zoover Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de content van de websites waarnaartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Zoover Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op (de bepalingen in) deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen jou en Zoover (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentieregels bevoegde rechter.

Privacy

Zoover hecht veel waarde aan jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

Fijn dat je hier bent!

Zoover.nl plaatst cookies zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.

We bewaren je voorkeuren. Zo vind je makkelijk jouw droomvakantie en krijg je alleen relevante advertenties te zien.